Akruální vs Deferral
 

Pro ty, kteří jsou daleko od světa účetnictví, může akruální a odkladové znělo jako cizí slova. Ale ti, kteří jsou účetními nebo vedou knihy pro organizaci, znají důležitost těchto dvou konceptů v jakémkoli účetním postupu založeném na časovém rozlišení. Toto účetnictví rozeznává události, ať už se jedná o akruální nebo časové rozlišení bez ohledu na čas, kdy jsou peníze přijaty nebo utráceny (dány někomu). Časové rozlišení je uznání výnosů nebo nákladů před přijetím nebo zaplacením hotovosti. Odklad je jen opakem časového rozlišení a týká se uznání události po přijetí nebo zaplacení hotovosti. V tomto článku jsou také diskutovány další rozdíly.

Uznání událostí v knihách před peněžním tokem je tedy známo jako časové rozlišení, zatímco uznání událostí po peněžním toku je označováno jako odklad. Vykazování výnosů je základním principem akruálního účetnictví a existují dva způsoby, jak vykazovat příjmy. Mohou být uznány, když jsou realizovány nebo když zboží nebo služby byly dodány nebo poskytnuty. Akruální účetnictví je právě opakem účetnictví v hotovosti, kdy se uznání výnosu provádí pouze tehdy, když je hotovost nebo platba provedena bez ohledu na čas, kdy je zboží nebo služba poskytnuta.