Klíčový rozdíl - převod vs převod akcií

Převod akcií i převod akcií zahrnují změnu vlastnictví akcií společnosti. Převod akcií znamená, že investor dobrovolně změnil vlastnictví svých akcií tím, že je dal jinému investorovi. Převod akcií je mechanismus, pomocí kterého se právo na akcie převádí smrtí, sukcesí, dědictvím nebo bankrotem. To je klíčový rozdíl mezi převodem a přenosem akcií.

OBSAH 1. Přehled a klíčový rozdíl 2. Co je převod akcií 3. Co je převod akcií 4. Porovnání bok po boku - převod vs převod akcií

Co je převod akcií

Akcie lze převádět kvůli řadě situací, jako je získání nového kapitálu, poskytnutí akcií jiné osobě nebo návratnost investice (zpětné získání investice). Zde se původní vlastník akcií označuje jako „převodce“ a novým držitelem akcií je „nabyvatel“. Při převodu akcií by měl být vyplněn „formulář převodu akcií“, ve kterém budou uvedeny všechny příslušné informace o převodu, a dále by měl být certifikát o akciích předán novému držiteli. Nový akcionář je povinen zaplatit kolkovné z převodu akcií v případě, že držitel zaplatí za získání akcií více než 1 000 GBP.

Akcie veřejné společnosti jsou obecně volně převoditelné. Jakmile jsou akcie kótovány na burze, existuje omezená kontrola nad účastníky akcií. Mohou však existovat předem dohodnutá kritéria použitelná pro omezení převodu akcií následovně.

Omezení stanovy (AOA)

Stanovy společnosti stanoví, jak je společnost provozována, spravována a vlastněna. Články mohou omezit pravomoci společnosti za účelem ochrany zájmů akcionářů. AOA může také stanovit schopnost společnosti odkoupit akcie v daném okamžiku

Akcionářské dohody

Jedná se o dohodu mezi akcionáři společnosti, jejímž hlavním účelem je zajištění jejich investice. Tento typ dohody může být vytvořen společně mezi všemi akcionáři nebo v rámci určité skupiny akcionářů. Mohou být zahrnuta ustanovení, která zabrání nežádoucím stranám nabývat akcie ve společnosti, což může vést k oslabení kontroly.

Odmítnutí správní radou

Představenstvo má stanovami pravomoc přijímat nebo odmítat žádost o převod akcií. Pokud se ředitelé domnívají, že žádost o převod není v souladu s nejlepším zájmem společnosti, neumožní převod pokračovat. V případě, že ředitelé chtějí převod odmítnout, musí být přijato zvláštní usnesení.

Rozdíl mezi převodem a převodem akcií

Co je převod akcií?

Pokud se má uskutečnit převod akcií, musí převodce provést platný akt ve prospěch nabyvatele. Ustanovení týkající se převodu akcií jsou uvedena v § 56 zákona o společnostech z roku 2013. V případě úmrtí vlastníka akcií budou akcie převedeny na jeho zákonné dědice. Pokud mají mít dědici nárok na akcie zemřelého akcionáře, měli by být zapsáni do rejstříku členů společnosti.

Doklady potřebné k podání žádosti o převod akcií zemřelého akcionáře jsou,


  • Ověřená kopie dokladu o úmrtí Originál podílového listu dědický list správní listiny Žádost o přenos podepsaná zákonnými dědici

Jaký je rozdíl mezi převodem a převodem akcií?

Seznam referencí:

Obrázek se svolením:

„Filipínská burza“ od Katriny.Tuliao - (CC BY 2.0) prostřednictvím Commons Wikimedia